برنامه درسی یادگیری الکترونیکی

برنامه یادگیری الکترونیکی دانشگاه معارف اسلامی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 – كارشناسی ارشد برادران

برنامه یادگیری الکترونیکی دانشگاه معارف اسلامی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 – كارشناسی ارشد خواهران

برنامه یادگیری الکترونیکی دانشگاه معارف اسلامی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 – دکتری