برنامه درسی یادگیری الکترونیکی

برنامه یادگیری الکترونیکی دانشگاه معارف اسلامی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 در ماه مبارک رمضان – كارشناسی ارشد

برنامه یادگیری الکترونیکی دانشگاه معارف اسلامی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 در ماه مبارک رمضان – دکتری