برنامه درسی یادگیری الکترونیکی

برنامه یادگیری الکترونیکی دانشگاه معارف اسلامی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 –  کارشناسی ارشد برادران

برنامه یادگیری الکترونیکی دانشگاه معارف اسلامی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 – کارشناسی ارشد خواهران

برنامه یادگیری الکترونیکی دانشگاه معارف اسلامی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 – دکتری